Hoog contrast  Hoog contrast  | Hoog contrast uit  | Kleine lettergrootte Normale lettergrootte Grote lettergrootte   |  Volledige breedte   |   FR

Privacy


Het JYZ vindt uw privacy belangrijk !

Binnen het JYZ stellen we alles in het werk om de privacy van onze patiënten, familieleden, bezoekers, zorgverleners, medewerkers, artsen,... te respecteren.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die van kracht is vanaf 25 mei 2018, beter bekend als General Data Protection Regulation (GDPR), vervangt en verstrengt de vroegere privacywetgeving met als doel de persoonsgegevens van elke burger beter te beheren en te beschermen.
Vandaar heeft het JYZ bij de verwerking van uw persoonsgegevens bijzondere aandacht voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. 

 

1. Waarvoor kunt u bij de Functionaris voor gegevensbescherming terecht?

- voor informatie over hoe wij binnen het JYZ uw persoonsgegevens beschermen
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt de bescherming van uw persoonsgegevens en legt een aantal basisregels vast waaraan we ons in het ziekenhuis moeten houden: 

• We zullen duidelijk en transparant toelichten waarvoor we uw persoonsgegevens verzamelen en aanwenden;
• We (her-)gebruiken enkel uw gegevens voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld;
• We bewaren alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening;
• We streven ernaar uw gegevens nauwkeurig en correct te verwerken;
• We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk;
• We nemen de nodige veiligheidsmaatregelen zodat uw gegevens worden beschermd tegen toegang voor onbevoegden, verlies of vernietiging.

- voor informatie over uw rechten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Als patiënt van het Jan Yperman Ziekenhuis kan u diverse rechten uitoefenen.
Gedetailleerde informatie over uw rechten vind je onder punt 2. Meer informatie over de nieuwe privacywetgeving kunt u hier vinden.

  
- om inbreuken op uw privacy te melden
Als u het gevoel heeft dat uw privacy geschonden is, aarzel dan niet om dit te melden aan de functionaris voor gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens. Indien u denkt dat de regelgeving rond de verwerking van persoonsgegevens niet gerespecteerd wordt door onze organisatie, dan heeft u altijd het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.


Contactgegevens :

• Per brief: DPO (Data Protection Officer) - Briekestraat 12 - 8900 Ieper
• Per e-mail: DPO@yperman.net 
• Telefonisch: 057 35 70 34

2. Privacyrechten van patiënt

- Recht van inzage 
Indien het JYZ persoonsgegevens van u verwerkt, hebt u recht op onderstaande informatie:

• De reden waarom wij persoonsgegevens van u verwerken; 
• De aard van de verwerkte persoonsgegevens; 
• De (groepen van) personen die toegang verkregen tot uw persoonsgegevens. Indien deze ontvanger zich in een land buiten de EU bevindt, zullen wij u hiervan duidelijk informeren;
• De periode waarin wij uw persoonsgegevens bijhouden.

 

- Recht op rectificatie
Indien u vaststelt dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist of onvolledig zijn, kan u een aanvraag indienen om de gegevens aan te passen of aan te vullen.


- Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid')

Het recht op wissing geldt enkel voor gegevens die niet langer door het ziekenhuis mogen verwerkt worden. Zo mogen wij uw gezondheidsgegevens niet wissen zolang ze nodig zijn voor de gezondheidszorg. Volgens de wettelijke bewaartermijnen zijn we als ziekenhuis verplicht om bv. uw medisch dossier bij te houden voor een periode van 30 jaar na uw laatste behandeling.


- Recht op beperking van de verwerking
Op basis van dit recht kan u aan het JYZ vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten. Dit kan in geval van betwisting van de juistheid van de gegevensverwerking.
   

- Recht op overdraagbaarheid van gegevens
De uitoefening van dit recht is enkel mogelijk voor de persoonsgegevens die u zélf heeft aangeleverd aan het JYZ en deze gegevens bovendien via geautomatiseerde procedés worden verwerkt. Dit recht geldt enkel voor de verwerking van persoonsgegevens op basis van toestemming of op basis van de uitvoering van een overeenkomst. U kan ons verzoeken om deze gegevens in een gestructureerd formaat aan jou als patiënt aan te leveren of om deze gegevens door te geven aan een andere organisatie.

U kan uw rechten uitoefenen via het mailadres ombudsdienst@yperman.net.
De ombudsdienst zal samen met de DPO uw aanvraag evalueren. 
Het indienen van een aanvraag betekent niet automatisch dat uw recht kan ingewilligd worden. Deze rechten kunnen beperkt worden door specifieke regelgeving zoals bv. de wet op de patiëntenrechten. Daarom zal het Jan Yperman Ziekenhuis bij elke vraag om een recht uit te oefenen eerst het wettelijk kader aftoetsen. Indien we volgens deze rechten uw aanvraag niet kunnen uitvoeren, zullen we u dit gemotiveerd laten weten. Wij bezorgen u binnen de wettelijke termijn van 1 maand een antwoord, in het geval van een complexe vraag ontvangt u binnen de 3 maand een antwoord. 


3. Privacyreglement

In overeenstemming met de wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens is er een privacyreglement opgesteld. Dit reglement beschrijft hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en welke rechten je als patiënt hebt inzake de bescherming van de persoonsgegevens. Het volledige privacyreglement kunt u hier raadplegen.4. Wij hebben respect voor uw privacy, dus wij verwachten van u als patiënt en uw bezoekers hetzelfde
 

• We appreciëren het ten zeerste als u onze medewerkers niet zou opzoeken of benaderen op het internet en ook geen persoonsgegevens van hen deelt op social media. Als u na uw ontslag nog vragen heeft over uw behandeling, gelieve dan uw behandelende arts te contacteren.

• We vragen u ook om geen andere patiënten en zorgverstrekkers zonder hun toestemming te fotograferen of te filmen en dit op basis van het portretrecht en de privacywet. Dergelijke praktijken kunnen strafrechtelijke gevolgen hebben. Selfies & foto's waarop geen andere personen te zien zijn, vormen echter geen probleem.

 

5. Camera's voor uw veiligheid  

Mensen die ziek of behoeftig zijn, vinden hier een rustige omgeving om te herstellen. Het is belangrijk om hun veiligheid, maar ook die van bezoekers, ziekenhuismedewerkers en materieel te garanderen.

Onze interne bewakingsdienst maakt hiervoor o.a. gebruik van bewakingscamera's die voldoen aan de voorschriften van de camerawet.

De bewakingscamera's bevinden zich zowel op "voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen" als op "niet voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen". Het reglementair pictogram aan de ingang van onze bewaakte plaats, maakt u er attent op dat er gefilmd wordt.

Het JYZ bewaart de beelden maximaal 30 dagen. Het recht op toegang tot de beelden wordt beoogd door de camerawet alsook door de GDPR (General Data Protection Regulation) wetgeving.

Heeft u vragen over privacy en het gebruik van camerabeelden? Contacteer onze Data Protection Officer (DPO) via dpo@yperman.net. 

 

(laatste aanpassing 19.03.2019 - dienst communicatie i.s.m. DPO). 

NAAR BOVEN Naar bovenn
Jan Yperman Ziekenhuis - Briekestraat 12 - 8900 Ieper - 057 35 35 35 - info@yperman.net
Colofon  |  Routeplanner & wegbeschrijving  |  Contact  |  Sitemap  |  Cookiebeleid  |  Disclaimer