Contraste haut  Contraste haut  | Fermer contraste haut  | Taille des lettres petite Taille des lettres régulière Taille des lettres grande   |  Largeur complète   |   NL

L'équipe

 

Les médecins

Dr. Kristel De Keyzer     Dr. Wim Terryn

(cv dr. Wim Terryn) 
         
Dr. Hilde Vanbelleghem      Dr. Steven Vandewaeter
         
Dr. Bart Werbrouck      

 

Consultants en soins infirmiers

Sofie Segers T: 057 35 67 48
Geert Cuvelier        T: 057 35 67 49

EN HAUT En hautn
Algemeen Interne - Infectieziekten - Reiskliniek JYZ - Briekestraat 12 - 8900 Ieper   |   Tel: 057 35 71 80   |   Fax: 057 35 71 89   |   E-mail: info@yperman.net