Contraste haut  Contraste haut  | Fermer contraste haut  | Taille des lettres petite Taille des lettres régulière Taille des lettres grande   |  Largeur complète   |   NL

L'équipe

 

Les médecins

Dr. Kristel De Keyzer  

Dr. Wim Terryn

(cv dr. Wim Terryn)

 
       
Dr. Herman Ulrichts    Dr. Ann Van Loo
       
Dr. Hilde Vanbelleghem          Dr. Steven Vandewaeter
       
Dr. Bart Werbrouck    

 

Consultants en soins infirmiers

Geert Cuvelier          T: 057 35 67 49
Sofie Segers  T: 057 35 67 48 

EN HAUT En hautn
Algemeen Interne - Infectieziekten - Reiskliniek JYZ - Briekestraat 12 - 8900 Ieper   |   Tel: 057 35 71 80   |   Fax: 057 35 71 89   |   E-mail: info@yperman.net